Wet- en regelgeving

Schouten vraagt RDA om extra zienswijze over dierenwelzijn in veehouderij

Demissionair Minister Schouten van LNV heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) gevraagd om een zienswijze op te stellen met de centrale vraag: wat zijn de randvoorwaarden voor een integraal duurzame veehouderij, waarin het dier een positieve staat van welzijn ervaart?

Deze zienswijze is een logisch vervolg op de RDA-zienswijze ‘Dierenwelzijn in de kringlooplandbouw’ van mei 2020, zo schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. In die zienswijze adviseert de RDA het instellen van een onafhankelijke adviescommissie die concrete parameters zou moeten vaststellen die het mogelijk maken het dierenwelzijn te meten en te borgen in de transitie naar een duurzame veehouderij.

“Ik deel de conclusie dat dierenwelzijn centraler moet komen te staan in het denken over de veehouderij van de toekomst en heb de aanbeveling voor het instellen van een adviescommissie daarom overgenomen en deze ingevuld door de RDA zelf te vragen een aanvullende zienswijze op te stellen”, aldus Schouten.

Invulling aan motie

Tevens geeft de minister met dit verzoek aan de RDA voor een aanvullende zienswijze invulling aan de motie van PvdD-Tweede Kamerlid Ouwehand om concretere voorwaarden te stellen aan dierenwelzijn in de omslag naar kringlooplandbouw.

De RDA zal naar verwachting dit najaar de aanvullende zienswijze opleveren.