In de praktijk

GD zoekt pathologiecasussen paard

Interessante casussen van overleden of geëuthanaseerde paarden kunnen in 2021 op kosten van een project van de GD worden uitgevoerd. Dierenartsen die gebruik willen maken van deze optie kunnen contact opnemen met de GD.

Secties op landbouwhuisdieren en pluimvee vallen (onder bepaalde voorwaarden) onder gesubsidieerd onderzoek, gefinancierd door collectieve gelden vanuit de sector en het ministerie van LNV. Deze sectorgelden zijn er bij paard niet. Hierdoor wordt mogelijk belangrijke informatie op het gebied van algemene paardengezondheid in Nederland over het hoofd gezien. Daarom is GD dit jaar een pilot gestart om de meerwaarde van ‘pathologie paard’ voor de monitoring inzichtelijk te maken.

Interessant voor de pilot zijn vooral casussen van mogelijk infectieuze of toxicologische aard of casussen waarbij het meerdere dieren op een locatie betreft of wanneer het gaat om een individueel dier met een bijzonder klinisch beeld. Secties die ingestuurd worden vanwege een verzekeringskwestie of een vermoede niet-infectieuze aandoening vallen buiten het project, aldus de GD.