Wet- en regelgeving | Zoönosen

Pilot optimaliseren bioveiligheid op pluimveebedrijven

De pluimveesector, dierenartsen en het ministerie van LNV gaan als pilot op een aantal pluimveebedrijven de bioveiligheid op het bedrijf door onafhankelijke externe deskundigen in kaart laten brengen. Dat moet bijdragen aan het optimaliseren van de bioveiligheid en daarmee de kans op insleep van vogelgriep verminderen, schrijft minister Staghouwer in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij het in kaart brengen van de bioveiligheid wordt de hygienescan gebruikt als basis aangevuld met specifieke punten voor vogelgriep die uit een onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde naar voren komen. Uit de scan volgen bedrijfsspecifieke aanbevelingen die een pluimveehouder kunnen helpen de bioveiligheid te verbeteren.

Bioveiligheidsplan

Daarnaast zal aan de pluimveehouders die deelnemen aan de pilot worden gevraagd alle bioveiligheidsmaatregelen vast te leggen in een bioveiligheidsplan. In dit plan wordt beschreven welke maatregelen bezoekers en personeel van het bedrijf bij het betreden van het erf of de stallen en het verlaten van het bedrijf in acht moeten nemen en welke bioveiligheidsvoorzieningen op een bedrijf aanwezig zijn. Ook zal in een planning worden beschreven hoe en wanneer de eventuele tekortkomingen die uit de onafhankelijke hygiënescan blijken, worden opgelost.

Verplicht

Op basis van de ervaringen en de kennis die in deze pilot worden opgedaan zal nog dit jaar bekeken worden hoe een systeem voor een verplicht bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan in de hele sector ingevoerd kan gaan worden, schrijft minister Staghouwer.