Algemeen

‘Veterinaire sector heeft coördinatie- en financieringsprobleem’

Veel dierenartsen wensen versterkingen in het kwaliteitssysteem rondom de praktiserende dierenarts. Dit gebeurt echter niet of in ieder geval niet in voldoende mate, doordat de veterinaire sector een groot (en groeiend) coördinatieprobleem heeft. Ook heeft de sector een financieringsprobleem. LNV moet de sector in staat stellen, randvoorwaarden scheppen, om deze problemen op te lossen. Dat is de eerste hoofdaanbeveling in het Berenschot-rapport ‘Onderzoek naar positie en rol dierenarts en kwaliteitsborging diergeneeskundige beroepsuitoefening’. Berenschot deed het onderzoek in opdracht van het ministerie van LNV.

De Berenschot-onderzoekers delen met ‘velen in de sector’ dat een versterking van de kwaliteitsborging gewenst is. Het werken met bijvoorbeeld valide, werkbare en goed onderhouden veterinaire richtlijnen kan de kwaliteit van het handelen van dierenartsen bevorderen. Dit is volgens de onderzoekers van belang omdat ook uit hun onderzoek blijkt dat van de dierenarts een steeds grotere bijdrage wordt verwacht in het mede borgen van meerdere publieke belangen.

De onderzoekers bevelen aan om de ontwikkeling van de richtlijnen te blijven beleggen bij de praktiseren de dierenartsen zelf, omdat die ‘veruit het beste in staat moeten worden geacht om tot passende standaarden te komen om concrete invulling te geven aan de open geformuleerde zorgplicht voor dierenartsen in de Wet Dieren. (…) Overigens, dit betekent niet dat LNV en VWS hierin helemaal geen rol hebben’.

Eén organisatie aanwijzen

De onderzoekers doen ook de aanbeveling aan LNV om in afstemming met de sector één organisatie aan te wijzen die de volgende twee taken uitvoert: a) Het organiseren van het proces van richtlijnontwikkeling (inclusief implementatie en onderhoud). Belangrijk is volgens Berenschot om in afstemming met de sector een organisatie te kiezen die niet (ook) aan belangenbehartiging van de dierenartsen doet. De taak zou bijvoorbeeld belegd kunnen worden bij de Stichting Geborgde Dierenarts. b) Het aanbrengen van meer samenhang en verbinding tussen kwaliteitssystemen voor primaire sectoren en de daaruit volgende eisen aan dierenartsen en de eisen vanuit de direct op dierenartsen gerichte borgingssystemen.

Leerprocessen organiseren

De tweede hoofdaanbeveling van Berenschot gaat over permanente leerprocessen van praktiserende dierenartsen. Net als bij kwaliteitsborging geldt dat praktiserende dierenartsen zelf het beste kunnen bepalen wat nodig is om de kennis en vaardigheden actueel te houden, aldus de onderzoekers, maar het valt hen op dat veel praktiserende dierenartsen en andere stelselpartijen kritisch zijn over de mate waarin op collectief niveau de beroepsgroep erin slaagt om goede leerprocessen te organiseren.

Hiervoor komen in het onderzoek een aantal oorzaken naar voren. Zo is bijscholing pas zeer recent voor grote groepen praktiserende dierenartsen verplicht geworden, waardoor het ontwikkelen van een goed bijpassend opleidingsaanbod nog in de kinderschoenen staat. Daarnaast bieden zaken die voor het tuchtcollege komen volgens de onderzoekers een geweldige leerkans, maar praktiserende dierenartsen ervaren de gang naar het tuchtcollege niet als een mogelijkheid om te leren, maar als een stressvolle ervaring. Verder geldt er geen herregistratieplicht voor praktiserende dierenartsen. In de humane sector wordt deze herregistratieplicht voor specialisten (waaronder de huisartsen) onder voorwaarden gekoppeld aan nascholingseisen.

Experimenteren met klachtprocedure

De Berenschot-onderzoekers bevelen daarom aan: 1) om het ontstaan van een goed opleidingsaanbod te stimuleren, 2) te experimenteren met een klachtprocedure (een tussenstap voor de gang naar het tuchtcollege), 3) een systeem in te voeren van uitschrijving en herregistratie met (in bepaalde gevallen) een verplichting tot bijscholing, 4) een nascholingsplicht te overwegen vanuit de overheid voor praktiserende dierenartsen die niet voorwerp worden van een nascholingsplicht via private weg en 5) de rol en positie te verduidelijken van de praktiserende dierenarts in relatie tot het publieke belang milieu/klimaat.

Het hele rapport van Berenschot is te vinden op de website van het ministerie van LNV.

Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: