In de praktijk

Ontwikkeling monitorings- en benchmarksystematiek ‘Zorg jonge dieren’ begonnen

De SDa is afgelopen november begonnen met de ontwikkeling van een onafhankelijke monitorings- en benchmarksystematiek voor de zorg van jonge dieren. De melkvee-, varkens- en melkgeitensector hadden de SDa daar om gevraagd, het ministerie van LNV ondersteunt deze vraag.

De SDa heeft in samenspraak met de genoemde sectoren een projectplan opgesteld voor de ontwikkeling van een diersoortspecifieke systematiek waarbij de focus ligt op:

–   Monitoring: het verkrijgen van een objectief beeld van de zorg voor jonge dieren in de drie bovengenoemde sectoren.
–   Benchmarking: het kunnen vergelijken door individuele veehouders van hun eigen prestaties met de prestaties van collega veehouders, zodat zij op basis daarvan zo nodig maatregelen kunnen nemen om de zorg te verbeteren

Het project duurt drie jaar. Het ministerie van LNV financiert de uitvoering van dit plan.

Expertpanel

Voor het project ‘Zorg jonge dieren’ is een expertpanel ingesteld dat de onafhankelijke monitorings- en benchmarksystematiek ontwikkelt. Het expertpanel bestaat uit Arjan Stegeman (Faculteit Diergeneeskunde), Eddy Bokkers (Wageningen UR), Ingrid van Dixhoorn (Wageningen UR), Dick Heederik (Faculteit Diergeneeskunde) en Gerdien van Schaik (Faculteit Diergeneeskunde).