Wet- en regelgeving

Nieuwe regering wil ‘dierwaardige veehouderij in balans met de volksgezondheid’

De nieuwe regering wil toe naar een ‘dierwaardige veehouderij in balans met de volksgezondheid’. Dat staat in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie dat 15 december is gepresenteerd.

‘In navolging van het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden (2020) nemen we in overleg met boeren, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en andere ‘stakeholders’ het initiatief tot een convenant over de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij’, zo is in het coalitieakkoord voor 2021-2025 te lezen. ‘Daarin maken we tevens afspraken over tijdshorizon, instrumentarium en financiële ondersteuning. Dit convenant vormt de basis van wetgeving die de komende kabinetsperiode in werking treedt voor een dierwaardige veehouderij in balans met de volksgezondheid.’

Zes uitgangspunten

De Raad voor Dierenaangelegenheden kwam onlangs nog met de zienswijze Dierwaardige Veehouderij. Een van de aanbevelingen daarin is dat de overheid zou moeten kiezen voor een dierwaardige veehouderij met als uitgangspunten: 1. erkenning van de intrinsieke waarde en de integriteit van het dier; 2. goede voeding; 3. goede omgeving; 4. goede gezondheid; 5. natuurlijk gedrag; 6. positieve emotionele toestand. De nieuwe regering lijkt hier dus werk van te willen gaan maken.

Grondgebonden melkveehouderij

Het nieuwe kabinet wil ook de transitie naar kringlooplandbouw voortzetten op het terrein van voer, mest, bodem, pacht, dierenwelzijn en daarbij behorende innovaties. ‘Met inzet van reststromen in veevoer, vervanging van kunstmest door organische mest en een grondgebonden melkveehouderij sluiten we kringlopen’, meldt het coalitieakkoord. ‘Hierover worden afspraken gemaakt met toeleveranciers en de verwerkende industrie.’

LTO wil eerst economische doorrekening coalitieakkoord

Volgens LTO Nederland kan ’transitie en verandering alleen met een wenkend verdienmodel’. Het gaat dan ook om andere veranderingen die het nieuwe kabinet voorstaat, zoals het versnellen van de doelstellingen voor stikstofreductie. “De politiek lijkt in haar hoge ambities onvoldoende rekening te houden met deze zeer reële vragen. De transitie slaagt alleen als de ondernemer er brood in ziet”, aldus LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Om tot een uitvoerbaar regeerprogramma te komen moet het coalitieakkoord wat LTO betreft eerst worden doorgerekend op de sociaal-economische realiteit van boeren en tuinders. Wel is Van der Tak blij dat er “geen massale onteigening komt en geen halvering van de veestapel”.

Deel dit bericht: